அளவுக்கு மிஞ்சிய சாமார்த்தியம் முட்டாள் தனத்தில் தான் முடியும்.

-ஜெர்மன் பழமொழி