பிறர் மீது பகைமை கொள்வதற்குப்  போதுமான
சமயப் பற்று நம்மிடம் உள்ளது;
பிறர் மீது அன்பு கொள்வதற்குப் போதுமான
சமயப் பற்றுதான் நம்மிடம் கிடையாது.

-ஜோனாதன் ஸ்விப்ட்