ஒரு ஏழையான முட்டாளுக்கு நிறைய பணம் கிடைத்தால்
அவன் பணக்கார முட்டாளாகத் தான் மாறமுடியும்.

-மில்லர்