மனிதன் நல்லவனாய் இருக்க கற்பிக்கும் ஒவ்வொரு மதமும் 
நல்ல மதமாகும்,

-ரஷ்யப் பழமொழி