இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருவனின் முன்னேற்றத்துக்கும் 
மூன்று முக்கிய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் ,
அவை துணிவு, புத்தி, நுண்ணறிவு.

-ஆப்பிரிக்க பழமொழி