உண்மைப் பாசம் அனைத்துக்கும் 
பகைவன் சுயநலம்.

-டேசிட்டஸ்