மகிழ்ச்சியின் முழு பயனை அடைய வேண்டுமானால்
கட்டாயமாக அதை பங்கு போட்டுக்கொள்ள
உங்களுக்கு ஒருவர் இருந்தாக வேண்டும்.

-மார்க் ட்வைன்