சேமிக்க, அறிவு வேண்டும்;
அதிலிருந்து உதவுவதற்கு, இதயம் வேண்டும்.

-ஸ்பெயின் பழமொழி