பேராசைகள் பிடித்து 
அலையாதிருந்தால்
பெரும்பான்மையோர்
சிறிய முயற்சிகளில் கூட 
வெற்றியைக் காண்பார்கள்.

-ஓர் அறிஞர்