எப்போது அவசரப்பட்டாலும் ஒருபோதும் பரபரப்பு அடையக்கூடாது.

-ஜான் வெஸ்லி