இரண்டாம் தரமான மனிதர்களைக் கொண்டு
முதல் தரமான அரசாங்கத்தை உருவாக்க முடியாது.

-அரிஸ்டாட்டில்