இரண்டாம் தரமான 
மனிதர்களைக் கொண்டு
முதல் தரமான அரசாங்கத்தை 
உருவாக்க முடியாது.

-அரிஸ்டாட்டில்