கெட்ட சட்டம் 
ரத்தாகும்படி செய்வதற்கு சிறந்த வழி
அதைக் கண்டிப்பாகச் செயல்படுத்துவது.

-ஆபிரகாம் லிங்கன்