சட்டங்கள் மிகவும் மென்மையாய் இருந்தால்
பெரும்பாலும் அவற்றை யாரும் மதிப்பதில்லை;
சட்டங்கள் மிகவும் கடுமையாய் இருந்தால்
அதை அநேகமாக செயல்படுத்துவதில்லை.

-பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்