எப்போதும் தோல்வியைச் சந்திக்க
தயாராய் இருங்கள்;
வெற்றி தானாக வந்து சேரும்.

-கதே