நண்பன் ஒருவனைத் தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்;
இதுவரை கிடைக்கவில்லை, போட்ட ஆசனம் காலியாகவே உள்ளது.

-ஜான்சன்