நல்ல செயல்களுக்கும் தீய செயல்களுக்கும் 
இடையே நடக்கும் ஓயாத முடிவற்ற 
போராட்டம் தான் வாழ்க்கை.

-ஸாதுஸ்திரர்