சத்தியத்தை விரும்புங்கள்;
ஆனால் தவறை மன்னித்து விடுங்கள்.

-வால்டேர்