சுய மரியாதை தான்
மதத்திற்கு அடுத்தபடியாக
பாவங்களைத் தடுக்கப் பயன்படும்
கடிவாளமாகத் திகழ்கிறது.

-பேக்கன்