நாவன்மை உள்ளவன் உண்மையைப் பேசாவிட்டால்
அவனை விட மோசமான மனிதன் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது.

-கார்லைல்