தீயவனை நண்பனாக்கிக் கொள்வதைவிட
தனிமையை நண்பனாக்கிக் கொள்வது மேல்.

-முகமது நபி