துன்பத்தால் தாக்குண்டபோது, 
உயர்வு மேலும் உயரும் என்ற உண்மையை அறிந்தேன். 
இதுவே துன்பம் எனக்கு இழைத்த நன்மை.

-ஷேக்ஸ்பியர்