நம் சிரிப்பு, அடுத்தவனுக்கு கண்ணீரை வரவழைக்கிறதென்றால்
நாமே நம் பற்களைத் தட்டிக்கொள்ளவேண்டும்.

-இங்கர்சால்