மிகவும் ஏழைகளாய் இருப்பார்கள்;
அநேகமாக மிகவும் தாராளமாய் இருப்பார்கள்.

-ஸ்ட்டேன்னஸ் ஸர்ச்