மூளை தேவைப்படும் இடத்தில்
மூர்க்க பலம் வெற்றியைத் தேடித் தராது.

-யூதப் பழமொழி