கேவலமான ஒரு மனிதனாக இருப்பதைக் காட்டிலும்
ஒரு நல்ல குரங்காயிருக்கலாம்.

-கிரேக்க பழமொழி