எல்லோருக்கும் இதயம் ஒரே இடத்தில் இருக்கிறது;
ஆனால் எல்லா இதயங்களிலும்
கருணை ஒரே இடத்தில் இருப்பதில்லை.

- சிங்சௌ