பணத்தின் அருமை உனக்குத் தெரிய வேண்டுமென்றால்
வெளியே போய் கொஞ்சம் கடனை கேட்டுப்பார்.

- பிராங்க்ளின்