மூடனை பிறர் அழிக்க வேண்டியதில்லை;
அவன் தன்னைத் தானே அழித்துக்கொள்கிறான்.

- புத்தர்