நம்முடைய உயர்ந்த நோக்கங்கள் 
ஒருபோதும் கீழே விழுவதில்லை.
ஆனால் தோல்வியால் விழும் 
ஒவ்வொரு முறையும்
புதிய உத்வேகத்துடன் உதயமாகிறது.

- கோல்ட்ஸ்மித்