பெருமையைப் பகிர்ந்துகொள்ள பெற்றோர்;
மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்துகொள்ள மனைவி;
செல்வத்தைப் பகிர்ந்துகொள்ள மக்கள்;
மனக் குழப்பத்தைப் பகிர்ந்துகொள்ள நண்பன் மட்டுமே.

- கௌடில்யர்