நண்பர்களுக்கு யோசனை சொல்லும்பொழுது 
அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்ததைச்  சொல்லாதீர்கள். 
மிகப் பயனுள்ள யோசனைகளையே சொல்லுங்கள்.

-ஹென்றி தியோடர்