நினைத்த புகழ் வேண்டுமா 
சமூக சேவையில் முழு மனதுடன் ஈடுபடுங்கள்.

-ஹெச். ஹில்