மனிதர்களை உருவாக்குவது
உதவிகள் அல்ல, தடைகள் தாம்.
வசதிகள் அல்ல, சிரமங்கள் தாம்.

-வில்லியம் மேத்யூஸ்