உண்மையாக நடந்து வரும் மனிதனுக்கு
எந்தவொரு உபதேசமும் வேண்டியதில்லை.

-மகாவீரர்