வதந்தி  என்பது
ஆபாசமான வாயிலிருந்து வரும்
நச்சுக் காற்று.

- பாபுராவ் படேல்