மனிதனுடைய திறமை பெரிதல்ல;
கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பமே 
அவனைப் பிரகாசிக்கச் செய்கிறது.

-கண்ணதாசன்