தானே செய்யக்கூடிய எதையும்
பிறர் செய்ய விடலாகாது.

-கிப்சன்