ஒன்று நடந்து தான் தீருமென்றால் 
அதிலே கவலைப்படுவதற்கு என்ன இருக்கிறது.

-காட்கரி