இலட்சியத்தை அடைவதற்காக
கஷ்ட நஷ்டம் என்ற விலையைக் 
கொடுத்தே ஆகவேண்டும்.

-பெரியார் ஈ.வெ. ரா.