அன்பான குடும்பம்
முன் கூட்டியே காணும் 
சொர்க்கமாகும்.

-பவுரின்