திட்டமில்லாத வாழ்க்கையில்
தொல்லைகள் குறைவதே இல்லை.

-கண்ணதாசன்