சமுதாயம் நம்மை வெளியில் தூக்கி எறிந்தாலும்,
நாம்  மீண்டும் அதற்குள்ளேயே ஓடித்தான் 
இடம் பிடிக்க வேண்டும்.

-கண்ணதாசன்