திறமையை மறைத்து வைக்கும் வகையறிய
மிகச் சிறந்த தேர்ச்சி தேவை.

-லா ரோஷ்டிகோ