பெண்கள் ஆண்களைக் காட்டிலும் அறிவாளிகள்.
காரணம், அவர்கள் அறிந்து கொள்வதும்
புரிந்து கொள்வதும் சற்று அதிகம்.

-ஜேம்ஸ் ஸ்டீபன்ஸ்