ஒருவனின் துன்பத்தை மறக்கடிப்பது
மனைவியும் அவள் அன்பும்
குழந்தையும் அதன் வசீகரப் புன்னகையும் தான்.

-கால்ட்டன்