நல்லவர்களோடு தோழமை கொள்ளுங்கள்.
அப்படி செய்தால் அவர்களுள் ஒருவராக
நீங்களும் ஆகிவிடுவீர்கள்.

-ஜார்ஜ் ஹெர்பெர்ட்