கஷ்டமாக இருக்கிறது, ஒன்றும் முடியவில்லை
என்பன போன்ற எதிர்மறையான வார்த்தைகளை
ஒருபோதும் பேசாதீர்கள்.

இன்னும் சிறப்பாக வாழ்வேன்
அதற்கான சூழ்நிலைகளையும்
நேர்மையான பாதைகளையும்
நானே முயற்சி செய்து ஏற்படுத்துவேன்
என்று கூறுங்கள்.

வரம்பில்லா ஆற்றல் பெற்று
மிகப் பெரிய செல்வந்தராக
வாழ்வில் உயர்வீர்கள்.

-சார்லஸ் பில்மோர்