ஆணும் பெண்ணும்
மனப்பூர்வமாக நேசிக்கும் குடும்பத்தில்
அமைதி நிலவும்.

-இங்கர்சால்