பணக்காரர்கள் எப்படி உழைக்கிறார்கள் என்பதை
ஏழைகள் அறிய வேண்டும்;
ஏழைகள் எப்படி உழைக்கிறார்கள் என்பதை
பணக்காரர்கள் அறிய  வேண்டும்.

-டீன் அச்சீசன்