உங்கள் விரோதிகள் சொல்வதைக் கூர்ந்து கேளுங்கள்.
ஏனெனில், அவர்கள் தாம் உங்கள் குறைகளை
சரியாகச் சுட்டிக் காட்டக் கூடியவர்கள்.

-பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்